Od 1 sierpnia 2013 roku realizowany jest w Jaworznie program pn. “Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”. Projekt ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową takich rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu. Program jest skierowany do wszystkich członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie Jaworzna, bez względu na kryterium dochodowe.

Dnia 17.09.2019 r. weszła w życie nowa uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Nr X/131/2019 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna. Uchwała zmienia dotychczasowe zasady korzystania z ulg i zwolnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych z terenu miasta Jaworzna.

Poprzednim środkiem identyfikującym osobę uprawnioną do korzystania z Programu była karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej, wydawana i personalizowana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie. Obecnie, od dnia 17.09.2019 r. środkiem identyfikującym uprawnionego członka rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu jest Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska). Członków rodziny wielodzietnej z terenu miasta Jaworzna identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru Karty Dużej Rodziny stanowiących identyfikator danej gminy, którym dla Miasta Jaworzna są następujące cyfry: 2468011.

Treść nowej uchwały dostępny jest poniżej tekstu.

O wydanie Karty mogą się starać rodzice bądź rodzic (także rodzic i małżonek rodzica), którzy mają lub mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej nie ukończyło 18 r. życia albo nie ukończyło 25 r. życia, ale uczy się bądź studiuje, albo bez ograniczeń wiekowych jeśli jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Posiadanie Karty wiąże się z realną pomocą, polegającą na wielu ułatwieniach lub zniżkach. Wachlarz usług objętych rabatami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. darmowe przejazdy autobusami PKM, wstęp na różnorodne wydarzenia sportowe i kulturalne, korzystanie z ośrodków rekreacyjnych i “bawialni” dla najmłodszych oraz kursy zawodowe. Posiadacze kart będą także mogli liczyć na zniżki w placówkach oświatowych i zdrowotnych oraz u lokalnych rzemieślników.

Ponieważ program Jaworznickiej Karty Rodzin Wielodzietnych jest wciąż otwarty, kolejni przedsiębiorcy oraz instytucje mogą się do niego włączać. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby przyłączyć się do projektu powinni skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego, pod nr tel. (32) 61 81 619 lub e-mailowo, pisząc na adres: .

Uzyskanie Karty Dużej Rodziny następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, złożony w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Jaworznie, ul. Północna 9B.

Zasady przyznawania Karty, dane kontaktowe, druki do pobrania oraz wykaz ulg i uprawnień przysługujących posiadaczom Karty, są dostępne są w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Do Pobrania:

UCHWAŁA NR X/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE – (pobierz .PDF rozmiar 297KB)

Comments are closed.